[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Vodck kvalifikace Prat

VODCK KVALIFIKACE PRAT

Jedn na vod je pedevm o technice a znalostech. Sla samozejm hraje roli, ale zdaleka ne takovou. Z tohoto a mnoha jinch dvod kdysi dvno vznikl v naem oddle systm prestinho hodnocen -- Vodck kvalifikace Prat. Jednotliv lenov v prbhu sv oddlov "kariry" pln zkouky vyadujc jak teoretick znalosti, tak i praktick pedveden vodnho umn. Splnnm nkter ze zkouek postupuj v "ebku" v. Vodck kvalifikace se tk i vedoucch a instruktor!

Systm kvalifikace se prbn upravuje, aby odpovdal aktulnm podmnkm. Tak z nj postupem asu vypadly nkter otzky tkajc se jzdy na pramicch a naopak se objevuje vce vc z "divok vody".

Jednotliv kvalifikan stupn:


ZKOUKA PIPRAVENOSTI

Zkouka pipravenosti je zkladnm stupnm kvalifikace. Pouze ten, kdo m splnnu Zkouku pipravenosti, me bt pijat za plnohodnotnho lena oddlu.

 1. Nape pihlku do oddlu.
 2. Zn jmno, adresu a telefon vedoucho oddlu.
 3. Zn nzev, znak a pokik sv druiny.
 4. Zn nzev, znak, vlajku, heslo, pokik a sloen oddlu.
 5. Zn nzev, znak, vlajku a sloen skupiny.
 6. Zn nzev a znak organizace.
 7. Zn sttn vlajku a hymnu a dovede jim vzdt est.
 8. Vykon nco prospnho pro oddl.
 9. Zavede si zpisnk.
 10. Pod si cvin kroj.
 11. Pod si krabiku nhody.
 12. Pravideln se zastuje innosti, neast omlouv.
 13. Zastn se dvou dvoudennch vlet s oddlem.
 14. Pomh doma.


PRVO PLAVKA

PP je prvnm "vodckm" stupnm. Splnnm PP zskv len nkter vhody, jako napklad monost nejet na jednoduchch vodckch ternech ve vest.

 1. KVALIFIKACE: splnil Zkouku pipravenosti
 2. PRAXE: zastnil se 2 vodckch vlet s oddlem
 3. BEZPENOST: doke sprvn vysvtlit tyto zsady, sm se jimi d:
  1. prvn pomoc utonulmu
  2. zchrana tonoucho ze behu a z lod
  3. pravidla bezpenosti pi koupn
  4. innost po pevrhnut lod, nik z vlce
  5. plavebn proud
 4. TECHNIKA: ovld, sprvn pouv a um vysvtlit k emu slou tyto zbry : zbr vped, zptn zbr, brdn, pitahovn, ulamovn, zvs na pdlo a v, jak vzdt s pdlem est na vod i na soui
 5. TAKTIKA:
  1. zn, pouv a doke sprvn vysvtlit vodck pojmy: hek, kotrnk, jez, lajsna, stl, vlec, vvar, jazyk, kohout, vrack, proudnice, volej, kontra, legto, pricka
  2. v, kter beh toku je lev a prav
  3. v, jak sprvn pistt a odplout
  4. v, jak zajistit lo na suchu
  5. v, jak se zachovat pi nrazu lod na pekku
 6. JZDA: doke konkovat lo s kotrnkem a v, k emu to slou
 7. VODN SLALOM: zn zkladn vzbroj a vstroj vodka
 8. KONSTRUKCE:
  1. zn konstrukci lamintov pramice
  2. zn konstrukci kanoistickho pdla
 9. PLAVN: uplave 50 metr
 10. UZLY: um bezpen uvzat 6 zkladnch uzl a v, k emu slou
 11. DRBA: odpracuje 10 hodin ron na drb invente


PRVO ZSTUPCE KORMIDELNKA

PZK je nejvym stupnm vodck kvalifikace, kterho mohou doshnout dti. Jen ty nejzkuenj jej spln.

Mezi prva lena, kter splnil PZK, pat napklad pozdj veerka na akcch a tborech, monost navrhnout zmnu posdky a mt pidlenu vlastn lo.

 1. KVALIFIKACE: splnil Prvo plavka
 2. PRAXE: zastnil se jednoho vodckho tbora a jednoho vodckho zvodu s oddlem
 3. BEZPENOST: doke sprvn vysvtlit tyto zsady, sm se jimi d:
  1. zchrana tonoucho z vody (+pedveden)
  2. pravidla pi projdn zdymadly
  3. pravidla jzdy na ekch s lodn dopravou
 4. TECHNIKA: ovld, sprvn pouv a doke vysvtlit k emu slou tyto zbry: pitahovn obloukem i osmikami, ulamovn obloukem i penm, vleh na pdlo
 5. TAKTIKA:
  1. v,jak sjdt eku podle jejho charakteru
  2. zn rzn zpsoby sjdn jez
  3. v, co je pejezd a traverz, k emu slou nklon a jak se dl
 6. JZDA:
  1. ovld konkovn a doke ho vysvtlit
  2. zvld jzdu na deblu na WW II
  3. zvld jzdu na kajaku na WW I
  4. na obou mstech um pejezd na WW I
  5. na obou mstech ovld skkn jez bokem
 7. VODN SLALOM: zn disciplny, v nich se ve vodnm slalomu zvod
 8. KONSTRUKCE:
  1. zn konstrukci turistick lehk lod
  2. zn konstrukci kajakskho pdla
 9. PLAVN: uplave bez oddechu 200 metr v plavkch nebo 50 m v botch, triku a us. kalhotch
 10. UZLY: um bezpen uvzat 10 uzl a v, k emu slou
 11. DRBA: um opravit pokozen lod a pdla
 12. PLNOVN:
  1. um povat kilometr a vodckou mapu
  2. um pouvat jzdn d SD
 13. HISTORIE: v, jak lovk ovldl vodn ivel


PATENT KORMIDELNKA

 1. KVALIFIKACE: splnil Prvo zstupce kormidelnka
 2. PRAXE: zastnil se 3 vodckch tbor s oddlem
 3. BEZPENOST: doke v konkrtnch ppadech sprvn zhodnotit bezpenost a sjzdnost jez a peej a urit, jak bezpenostn opaten pijmout
 4. TECHNIKA: ovld,sprvn pouv a um vysvtlit, k emu slou tyto zbry: ulamovn rychlostnm zpsobem, pitahovn pes lo, protaen pdla u lodi
 5. TAKTIKA: zn vznam pnen vhy na p a z lod a doke to pedvst
 6. JZDA:
  1. zvld jzdu na kajaku nebo singlu na WW III
  2. ovld skkn jez bokem v deblu i s novkem a na singlu nebo na kajaku
  3. na obou mstech deblu ovld pejezd na WW III
 7. VODN SLALOM: zn zkladn pravidla discipln vodnho slalomu a zvod VTJZ
 8. KONSTRUKCE: zn konstrukci jednotlivch typ zvodnch lod, doke vysvtlit jejich odlinosti a jejich el
 9. PLAVN: uplave bez oddechu 500 metr nebo 50 m v obuvi, triku, uskov souprav a s pdlem
 10. UZLY: um bezpen uvzat 15 uzl a v,jak se uzly dl podle pouit
 11. PLNOVN: samostatn detailn naplnuje tdenn vodck vlet
 12. HISTORIE:
  1. zn vznamn nae a zahranin vodky
  2. zn vznamn vodck terny v SFR


PATENT KAPITNA

 1. KVALIFIKACE: splnil Patent kormidelnka
 2. PRAXE: absolvoval 5 vodckch tbor oddlu, z toho alespo 2 jako instruktor
 3. BEZPENOST: db na psn a pesn dodrovn bezpenostnch pravidel na vech akcch oddlu
 4. TECHNIKA: ovld eskymck obrat na jednom typu lodi
 5. TAKTIKA: doke uit technice jzdy v plnm rozsahu pedchzejcch stup a kon tak s drazem na osobn pklad


TITUL ADMIRLA

 1. KVALIFIKACE: splnil Patent kapitna
 2. PRAXE:
  1. absolvoval 10 vodckch tbor oddlu, z toho alespo 1 jako hlavn vedouc
  2. dovedl k Patentu kapitna 2 leny oddlu
 3. TECHNIKA: podstatn se zaslouil o vzestup rovn vodckch dovednost v oddlu
 4. PLAVN: plaval v moi