Operace OPERACE

 

 

            Vážený účastníku OPERACE!

 

České orgány nijak nepopírají zprávu agentury ITAR-SEX týkající se problému jaderného nebezpečí. Kdyby popíraly, přiznaly by, že existuje, kdyby souhlasily, přiznaly by to taky. Dokonce ani nepopírají, že proti nekontrolovatelným teroristům potřebují pomoc jiných stran. Je jasné, že sektářské skupiny, jako třeba Kořes nemohou účinností svých kroků stačit proorganizovaným skupinám s desetiletými zkušenostmi jako je třeba ETA. Je tedy české kontrarozvědce taky jasné, kdo se do OPERACE připojí = informační sítě velkých a radikálních světových mocností. Česká strana nad nimi bude dozírat, ale protože jí technické a lidské síly nedovolí nebezpečí zažehnat samotné, musí cizozemcům povolit operace.

 

            Je tedy zřejmé, že každý účastník je členem nějaké, řekněme „zájmové skupiny“. Je potřeba si uvědomit, že tato skupina má svojí strukturu a má své operační cíle.

Z hlediska struktury platí především pravidlo kontrolovatelnosti. Vychází ze skutečnosti, že v cizím prostředí s udržovanou anonymitou osob je třeba počítat s tím, že do skupin mohou být vědomě infiltrováni dvojití agenti, kteří buď pracují pro obě strany nebo pracují jen pro stranu jinou. Pravidlo kontrolovatelnosti znamená, že při akci nemůže nikdo zůstat operovat sám. V praxi to znamená, že když se skupina rozdělí, může to být jen na skupiny, kdy je více než jeden člověk. Pokud např. skrytě prochází terénem, musí členové být na doslech. Pokud koná úkol spojený s pobytem ve vodě, musí tak učinit vždy dva zároveň. Jeden nesmí zůstat na odloučené hlídce. Přesto se pro běžný chod uznávají práva jednoho, protože jejich narušení by okamžitě upozornilo na špionážní strukturu. Jeden smí jít na záchod, držet noční hlídku, mýt se ve vzdálenosti na doslech a spát ve vzdálenosti na dohled. Pokud skupina pravidlo kontrolovatelnosti poruší vědomě, bude z území vyhoštěna. Pokud chování skupiny přestane tomuto pravidlu odpovídat vlivem vnějším, je skupina povinna použít krizový scénář, který si sama vybuduje, aby záležitost byla co nejdříve obnovena. V tomto případě je povinna hlásit tuto situaci neprodleně Centrále.

Z hlediska operačních cílů je potřeba respektovat nadřazenost některých cílů. Především mateřská země vybudovala svoje struktury na území jiné země s dlouhodobými cíly a tedy takováto lokální operace bez ohledu na její zdar by neměla znamenat snížení stavu nebo funkčnosti. Tedy především zdraví a znamená to, že jestliže je ohroženo zdraví a funkčnost agentů, dochází ke větší škodě než při nesplnění cílů. Nadřízené struktury každý prohřešek tvrdě potrestají. Ostatní operační cíle jsou stanoveny jako týmová mise. Ta na rozdíl od individuální mise je používána v případech, kdy řešení problému je předem nenaprogramovatelné a vyžaduje spolupráci širšího týmu, protože nejsou předem známé všechny překážky. V praxi to znamená, že do dosažení hlavního cíle není možné tzv. obětovat jednotlivce ani část, ale musí se ho účastnit všichni akceschopní členové. Pro zraněné či jinak významně indisponované platí konvence OSN o nakládání s válečnými zajatci a poskytování péče raněným, která je v ČR respektována.

 

Důležité je i respektovat informace související s vybavením. Jak již bylo naznačeno v předcházející informaci, je třeba dodržet princip splynutí. Ten znamená, že operující osoba nesmí být pro prostředí nepřijatelným elementem. Typicky vhodná je kamufláž čundráka, trempa či podobných elementů. Stejnětak je nemožné použít jakékoliv vozidlo. Je tomu tak proto, že všechna vozidla včetně kol a koloběžek BIS eviduje a agent nemá reálno šanci zůstat skryt. Stejnětak je zcela vyloučen autostop. Hrozí zde nepřiměřeně velký stupeň rizika ukradení tajných technologií a k tomu mateřské země nedají svolení (lepší obětovat agenta než technologii).

Pozitivní vymezení vybavení naproti tomu předpokládá zvládnutí následujících operací: přespání se svojí skupinou v lese, samostatné stravování, připravenost překonávat rozličné přírodní překážky, vykonávání akcí v noci, samostatné poskytnutí první pomoci.

Je na každém agentovi, aby zvážil objem neseného materiálu, přičemž musí uvážit následující okolnosti:

-         více materiálu znamená lepší vybavení čili možnosti a zdroje dat a také větší zátěž

-         méně materiálu znamená nedostatek kriticky potřebných pomůcek a menší akceschopnost

-         v žádném okamžiku operace není 100% jasné, zda se agent vrátí k úkrytu materiálu, z menší části to však skupiny budou moci plánovat

-         nepodceňujte krabičku poslední záchrany

 

Univerzální bezpečnostní informace:

Pokud by došlo k jakémukoliv stavu, který by nebylo možné řešit jinými prostředky (především dohodnuté bezpečností informace v rámci skupiny) je nutně třeba řešit situaci v rámci následující instrukce:

-         Při ohrožení je třeba neprodleně přivolat pomoc skupiny včetně cizí operující skupiny, ať už mobilní telefonem, telefonem centrály 0602/37 60 47 nebo voláním POMOC, které je vyhrazeno pouze pro tento účel. Všechna i lokální zranění je třeba hlásit.

-         Při ztrátě vedoucí k celkovému vyřazení ze hry je třeba postupovat tak, aby bylo dosaženo nejbližších záchytných bodů. Ty jsou specifikovány ve specifických informacích. Je třeba, je-li to možné, kontaktovat centrálu 0602/37 60 47.

-         Při konfliku z domorodci dochází k chybě systému. Znamená to, že tento prostor nejde ani obsloužit ani zajistit. Veškeré jednání skupin tedy musí vést k tomu, aby k této chybě nedošlo. Pokud k ní přesto dojde, je potřeba na místě minimalizovat následky a informovat centrálu 0602/37 60 47.

 

 

Logistické informace:

 

Čas operačního nasazení: pátek 8.9.2000 nádraží Vršovice 19.45

Návrat: neděle 10.9.2000 Modřany okolo 17.00

Strava samostatná individuální, není možné předpokládat, že kdy teplá, ale bude pro to prostor.

 

Povinná výbava:

-         základní osobní lékárnička

-         dobrá baterka fungující alespoň 2 hodiny

-         dobré boty do terénu

-         pláštěnka či podobně funkční element

 

Další instrukce obdržíte telefonicky nebo na srazu – podle kompletace přihlášek.

 

V případě potřeby se rodiče mohou informovat na čísle centrály.

 

Maršál Nowakowski
samozmocněnec pro operaci Operace