[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Zima 98

Neuvitelné skutkem - pedem pedesílám, as je mj nepítel a tak rychle.

Asi vichni víme, co se pod tímto nenápadným Zima 98" skrývá. Akci ml na povel Houska. Ukázal se opt jako schopný organizátor a vechno (dle mého) klapalo. Od poáteních informací a po odjezd vech dom se skvlým pocitem.

Pekvapila m hojná úast, skláním se ped odvánými na bkách, zejména statenou Vendulkou.

Celou výpravu provázela píjemná mrazivá nálada. Stále jsem ekala, kdy pijde ta krutá zima, co nejde vydret. První noc jsem se vrtla, íkala si: Za chvíli se zbudim ílenou zimou." A ono nic. Ani druhá noc nebyla kritická. Moje ponauení je jasné. Dát na mladí zkuenjí. Po radách (k nezaplacení) od Toxy a uby, kdo má dv karimatky vyhrál. Já ano, také 1 vtrovka a 1 povka na stálé svlékání a oblékání je dobrá vc.

Já mla to tstí, e chladnjí ást výpravy (noci) po boku zkuenejch uby a Kikiáka nemly chybu. uba vaí zkuen venku i kdy voda mrzne pi pouhém nalévání. Zasvdcení vdí, jak chutná ohátý toeák na pagetách. Super.

Jsem ráda, e jsme neskonili v ádné hospod. I kdy pedstava to byla lákavá a váhala jsem. Oceuji také pkné probuzení, na romanticky zasneném a zmrzlém poli. Hlavn, e po sebrání vech fyzických i psychických sil nikdo nepodlehl hiti u hospody.

Nadení moje nebere koncí. Víme, e v -17 C stanujem s humorem. Námrazy na spacáku nás nedostanou. Take, Houska, pítí rok do poádnýho mrazu, aspo Tatry, a je sranda.

Nechala jsem se pesvdit, e v mrazech stanovat je výborná vc. Po této akci íkám:

Je to NEJSKVLEJÍ, co se dá na má stará kolena zaít!

Díky vem zastnným. Bylo to super.

vábenda