[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Zima 98Jmine, Jejda!

.

Odjezd v 16,28 z Hlavnho ndra - tak velel itiner v Houskovch propozicch k akci Zima 98. Kdy jsem po odpolednch ppravch (balen, pebalovn, sebenabalovn, tukovn bot, porcovn potravin na cestu - hlavn se to nesm zapomenout vynsobit dvma, posledn tepl sprcha a stn hygiena na dlouhou dobu) dobhl zadchn a propocen v 16,25 k vlaku, marn jsem podl nj chodil a vzhlel do oknek, zdali nkoho znmho neuzm. Neuzel, i do prvnho vagnu jsem zalezl a sly ztracen prkem od tramvaje . 11 k vlaku . 656 zpt nabral. Z nabrn m vyruil pchod Lenky se tpnem, kte, a nevypadali tak zmoen jako j, svorn tvrdili, e k vlaku dorazili jet o dv minuty pozdji. Na mou snahu pebt tento argument otzkou, zdali si tak jako j nestaili koupit jzdenku, reagoval tepn t otzkou:"Nev nhodou, kam to vlastn jedeme?" Vdl jsem a povdl jsem. Stejn se pozdji ukzalo, e m tpn Houskv itiner kdesi po kapsch a jen blufuje. Nam clem bylo msteko Trhanov, kdesi na zpad. Cestou na Smchovsk ndra jsem se kupodivu pesvdil o tom, e m tentokrt Lenka se tpnem skuten poznali - Lenka m dokonce oslovovala moj vlastn pezdvkou. Pi pjezdu na Smchov tpn pohledem, vrenm pes pinav okno, zachytil Housku s Psou - snaili jsme se pesunout do t sti vlaku, kam pravdpodobn nastoupili, le nepovedlo se. Cesta do Plzn v peplnn chodbice ubhla rychle - zvlt dky Leninmu verblnmu potencilu. Po zjitn, e neznm jejho oblbenho Stephena Kinga, autora horor (tipoval jsem detektivky), jala se mi barvit vyprvt o rozmakanch dtskch hlavikch a zalpnutch myikch, co peruovala jen tichmi (tpn stl blzko) povzdechy, co by si vechno dala k jdlu. Bylo to od n mil, zvlt kdy jsem na nkter jin konverzan tmata (moje studium) reagoval ponkud nevrle.

Po pjezdu do Plzn jsme se potkali se zbytkem ( Houska , Psa , vbenda, Jno, uba, Kuba, Mirka, Va - posledn dva s bkami), cestou do Domalic pistoupili dal lynci uba++ s Vendulkou a Jejdou, pozdj to hrdinkou vpravy, kter ovem cestu vlakem prospala. V Domalicch jsme pestoupili na vlak do Trhanova a po osm hodin veern dorazili na msto. Za tmy a vtru jsme pod vedenm Xichta, kter dajn mstn prosted znal, vyrazili hledat tboit. Po mrnm bloudn a pot, co jsem lpl na pli tenk led nad pli hlubokou lou a do mch promatnch bot natekla voda vrchem, dorazili jsme ponkud ofoukl k tboiti. Xichtk se slenou zapadli do jedn z chatek, ostatn zaali stavt stany za svitu msce a baterek. Teplota -3.1 st.C byla uchzejci, pesto jsem se vetel do stanu k Houskovi a Pse, kde jsem ekal nejvce tepla. Houska se pochlubil svou novou exklusivn kovovou placatic, plnnou suchm ginem, napt nm vak nedal, ka, e pr je to na hor asy. uba++ se pochlubil takka novou plastikovou lahv od Dobr vody, plnnou suchou becherovkou (Jan Becher + gin 50:50%), a napt mi dal, ka, e nco takovho jsem jet nikdy nepil. Ml pravdu. V zjmu objektivity nutno poznamenat, e je to poveden kombinace - zkuste nkdy sami. Veer jsme se slezli u Mirky a Vi ve stanu a sborov Mirku litovali, neb hodlala spt jen na alumatce (strvil jsem tak loskou Zimu a opravdu nen o co stt). Noc byla velice vtrn a hlun, zvlt dky tomu, e byl stan pivzn k vtvm nejbliho stromu (kolk neel zatlouct) a plachta se nad nmi nebezpen pohybovala. Rno jsme se jet ve spacku zahli teplm ajem s rumem, o mnoho vce ns pak potila zprva, e Jejda, stvoen to teprve osmitdenn, se bhem noci stihla vykadit ubovi++ na bundu a porat Vendule spack.

Ped destou jsme vyrazili po zelen smrem na Vhledy (698,7 m.n.m.). Protoe se vyjasnilo a vyasilo a k poledni, nebyly vhledy z Vhled nic moc, terem pozornosti se stal pamtnk J. . Baara, na kter bylo mono velijak plhati a jinak zde dovdti. Pi dalm postupu se rozdlily cesty lynk, kte se vydali po lut pes Sdek (853,6), a ns pk, kte vyrazili po modr a erven. Na msto srazu pod Sdkem jsme dorazili prvn, vbenda vythla z batohu dobe vychlazenou becherovku, lyai dolyili asi o pl hodinky pozdji a po obd ns ekala cesta po erven pes rezervaci Skalky na Sdku, Halbravu (881,9), karmandu (887,8) a Velkou Sklu (852,1) a na St. Hertejn (877,9), ovem u bez Vi, kter ns pot, co jej na bkch pedjela Mirka, opustil se slovy:" To je hovno!" Cesta po hebenu potila oi, u mn pak m spisovatelsk j, neb, jsa spe epik ne lyrik, jsem nucen jen zcela neromanticky konstatovat, e vhled do okoln krajiny i na stromy obalen snhem byl moc pkn - pro len lpe odpovdajc realit doporuuji talentovanj autory (jak trefn prohlsil Houska, byl to jeden k za druhm). Nejlep vhled se otevel po vstupu na zceninu Hertejna - pohled shora na snhem zcela obalen a olehan vtve strom, barevn kontrasty mezi ble ojnnmi a na zvtrnch stranch zelenmi psy les, modr obloha - prost parda. Kdo nevidl, jeho chyba. Ze zceniny jsme sebhli dol do vesniky s lbeznm nzvem Pivo. Znateln pituhlo a po celodennm putovn (odhadem cca 18 km) se dostavila nava, take jsme zakotvili kousek za vesnic, u vyputnho rybnku pod kopcem U leska (595,7). Po vybalen a postaven stan nai termometi hlsili -13 st.C. Zmrzl palce u nohou a kousky ledu v rukvech m uskov bundy naznaovaly, e display teplomru si pli nevyml, take jsem jako prvn vymkl, nael spznnou dui v ubovi++, spolu jsme pemluvili heroiny Mirku a Vendulku (bychom s ubou++ nevypadali trapn) a vytratili jsme se z tbora smrem k vyht hospod. Zde uba objednal znamenitou kombinaci ern pivo a ern aj pro kadho a zaali jsme tt. Pravideln jsme se stdali ve venen Jejdy, aby neudlala louiku v hospod, kdy se konen vyrala, radostn jsem bel svj pedagogick spch oznmit smece - Jejdu jsem podrbal za odmnu na bku, ona mi jako vdy lskypln oblzla obliej a Vendulka si povzdechla, e u zase zapomnla Jejd dt tu mastiku na krkavky. Napojeni a nasyceni jsme v teple zali usnat, pesunuli jsme se radji do tbora, nabalili se vm monm a zalehli k ostatnm. uba++ se snail vytopit stan penosnm vaiem, podailo se mu alespo na chvli rozmrazit jinovatku, kter se tvoila zevnit stanu a pi sebemenm pohybu padala obyvatelm za krk.

Rno bylo nepjemn, mraziv, ze spacku se mi vbec nechtlo, boty zmrzl na kost (bohuel v pln jinm tvaru, ne jak m moje noha), teplomr hlsil -15 st.C, Houska dokonce nabzel svj nouzov gin. Nedalo se ovem dlat nic jinho ne vstt a balit, abychom stihli vlak v 8 km vzdlench Pobovicch. Nalmali jsme stan do tvaru uloitelnho do batohu a zaali se bavit vtnm ze snhu - podle vyleelch mst se dalo bezpen urit, kdo v jak poloze strvil noc, jak daleko od koho kdo v noci spal, kdo s km v noci co dlal atd.

Cestou na vlak se Jejd, kter z Venduliny bundy koukala jen hlava, podailo spolehliv roztkat vechny psy v okol. Po jedenct jsme ji sedli ve vyhtm vlaku, vymovali si zbytky zmrzlho jdla (zvlt zuby lmajc cihla eidamu od uby++ byla vynikajc) a alkoholu, neb vechno ostatn pitivo bylo zamrzl. Otrlej jedinci spdali plny na pt zimu - jeliko padaly takov nvrhy, jako tdenn hebenov vprava do Krkono i kombinovan akce na lodi a bruslch po nkter z naich ek, mme se zjevn na co tit...

.
.

Tento lneek je vnovn pamtce uby++ a Housky, organiztorm tto skvl akce, kte ji bohuel peili a tud ns napesrok ek nco jet horho...