[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

KOMOLA (KomoanskoModansk Lachtan)


KOMOLA (KomoanskoModansk Lachtan)

[akal] [Toxxa] [Pafa] [Ropk]
Pvodn pozvnka: [kvalitn PDF] [nekvalitn obrzek]

... a zde u prvn borci vylzaj z vody

Dne 16.6. 2004 se uskutenil prvn ronk spoleensko-kulturn-sportovn akce KOMOLA (KomoanskoModansk Lachtan).

Vechny podstatn i nepodstatn informace najdete ne v popisech od samotnch astnk.

Rd bych podkoval vem astnkm (a e jich nebylo mlo) bez kterch by se tento jarn Heppening neuskutenil. Jmenovit - Blanka, Toxxa, Matou, Pafa, Kastrol, Mirek, Tom, Romal, p, idi a foti Zetor a otec Mamut)  

            Blanko a Chlapi Dk a teba zas za rok

                                    akal

 

 

 

POCITY KOMOLISTOVY

 Ped startem. Vem je jet teplo...

Odmtnout velkorys osobn pozvn nejlepch kamard prost nejde. (U proto, e bych potom asi 100 let asi 789564krt slyel, e jsem pizdisr, hniloba atp.) Je to takov chlapsk zleitost, sice dost kravina ale o to vt vzva. Myslm e autor "Rukovti" by byl naden. (Kdo neetl Rukov, dl chybu.) Jakoto rozen Centrista (pro neznalce, kter ale jejich neznalost neomlouv, Komoanista) nemm iluze o teplot Vltavy. Obas jsem do n i hupsnul, nsledovala zstava srdce, zstava dechu, pr temp a rychle ven. Odmnou byl hejiv pocit po celm tle, kter zaalo brutln topit a njak si nevimlo, e u jsem na behu.

Co u m fakt dostalo, byly dal dva ambicizn mysly organiztor a  to dlka trati (podle mho hrubho men cca 1800 m) a as (7.30 rno, slovy: rno, opakuji: rno). Na druhou stranu sankce (neplave -- kupuje sud) je dostaten motivujc. Pjemn byla i okolnost, e se nejedn o zvod (co m od akala dost pekvapilo). To dodalo cel akci bjen uvolnnou, pohodovou, skoro bych ekl happeningovou atmosfru, dn nervozita a stres. Pt by mohl bt v cli teba jet mal piknik spolen sndan plavc ...no to je jen takov nmt.

Musm piznat, e prnik komolistovch pedstav a reality je sice neprzdn, ale docela mal. Dostavil se oekvan ok po vlezen do vody, ale to ns, kte se pravideln po rnu trme studenou vodou, neme rozhodit. Potom co tam Pafa skoil, bylo jasn, e u to cel neme skonit kontuman a nebyl dvod otlet. Pak nsledovala pro m pekvapiv fze -- oekval jsem, e po 50 a 100 m u se mi hodn bude chtt vylzt. Ale nechtlo, jenom to trochu studilo na krku, kterm rozrte vodu, kdy plavete "na pan Radovou". Vltava mla slun nadstav, take to pkn  frelo. Jak se mi svil spoluplavec ve slizce gumov apce, nen patn odskoit si na malou jet na startu, ve studen vod toti, podle jistch fyziologickch zkonitost ... no, ti, kterch se to tk, u vd.

... zima u se bl ...Ve stedn sti trati, na soutoku s Berounkou, jsem oekval teplej vodu -- ale sp jako psychologick moment, ale ono to bylo opravdu sakra znt, pln lze. Tady musm pokrat funkcione odpovdnho za men teploty, e nezmil i Berounku. Kadopdn doporuuju star znm: plavte do

Berounky.

Plave se dobe, odeznl pocit zimy a zd se mi, e bych mohl plavat  jet docela dlouho. Na behu chod lidi s pejskama, oumuj a pravdpodobn  si mysl, e si tady jen tak plaveme, ne pjdem do prce. Vlastn ani nevm, co jinho by si mli myslet, je mi to jedno, a si mysl co chtj'. U jezu proud slbne a ve finii je snad vrack, posledn metry si musme poctiv odplavat. Po vylezen z vody by si lovk mohl myslet, e u bude tepleji, ale stane se prav opak. Perifern sti, ze kterch nm voda vysla teplo se zanaj zase prokrvovat a my co nemme velk zsoby tuku se zanme fest klepat. Tepl ajk by bodnul, tak pt.

Ve srovnn s baznem bazn prohrl na cel e. eka je del ne bazn. Mete si zvolit proud, protiproud, bon proud... Nen chlrovan. Krajina okolo se mn. Nemotaj se vm tam lidi. Neplatte vstupn atd.  Zajmav -- a pravda trochu adrenalinov -- prvek by bylo -- a to je dal nmt pro organiztory -- proplavn zdymadlem. Tm se na druh ronk. Hlsm se na druh ronk.

 

PlavecLexa

START! 

Shrnut:

- vyurat

- plavte do Berounky

- noste epice, bor by ml odpovdat spoleensk rovni akce

- do cle termosku

- vytvote si podnou tukovou vrstvu

- eka msto baznu

 

Data:

tra:             1800 m

voda na startu:   12 st. C

as:              cca 19 min.

ast:            7 dlouho-plavc

                  3 krtko-plavci

                  1 idi, fotograf, zevl

                  1 mi, simulant, otrapa

 

 


A u to jede...


Komolistovi pocity 2

            S ohledem na skutenost, e se akalem trvm spoustu svho nevolnho asu, nezstala mi tato originln akce utajena. Originln, no, cestu do prce po vod jsem vymyslel J v dob, kdy jsem jet bydlel v Centru a v naem arelu dlal prv nejble vody. Ml jsem j vak vymylenou kajakem a nedokzal jsem vyeit takzvan Cimrmanv syndrom - co dlat s hromadcmi se kajaky dole, kdy proti proudu se mi po icht nechtlo...

 U jsou skoro TAM!

            Zpt k akci. Za nejpodstatnj povauji zatek. Okamik, kdy lovk je et v teple a voda se ho jakoby netk. A akal drazn poept: "Tady to podepi!" Samozejm, e jde nepodepsat, ale pro nepodepsat, kdy me podepsat ? Pro nevyut anci bt nkde podepsn ? Jak je to krsn ! Navc ta iluze sudu ! Povimnte si, e byla stanovena pouze sankce, nikoliv pozitivn plnn. Nikde nebylo pislbeno, e ho akal vypije s astnky - me to bt klidn jen dvojboj (e ho vypije se svm ptelem, kterej s nm jde do veho) nebo jednoboj (ili ho vychlast sm).

            A pak nastal ten den, tm sluncem zalit rno, pjemn probuzen pod svoj peinou "pespakou" objmm zkonitou oblbenou manelku. A ten skvostn okamik, kdy se mi nn rozvibruje telefon a jaksi elma mi oznamuje, e jsem se ml ji kdesi sret ! Jsem snad pra nad hrncem i mlko v nm, abych se srel ? Je tedy pravda, e jet veer jsem plnoval, e napu oslavnou bse na vod akce, to jsem ale zavrhl a radi se vnoval fyzick pprav na akci.

            Fyzickou ppravu bylo dobr nepodcenit a j se pipravuji dlouhodob. Jde o to doshnout dvou efekt: Z makropohledu je teba vypracovat si hydrodynamick tvar tla ili zformovat svoj postavu do tvaru pipomnajc torpdo - bt pkn zaoblen bez hranatch vstupk. Z mikropohledu jde o dostaten obalen tkn tuky, kter izoluj od ppadnho chladu. Musm konstatovat, e na konci akce se v pln nahot ukzalo, e nkte fyzickou ppravu kale podcenili.

 

V cli. Povimnte si zajmavch barev ke...            Zpt k akci. Tak a ji jsme stli na behu. Plni optimismu. Na rozdl od ostatnch, kte si oblkaj rzn doplky, si oblkm vestu. Tato minivesta nen proti chladu. Umouje mi po trase se mn zaobrat udrovnm na hladin a vce vnmat rozko plavby. Nen proto, e bych k jezu nedoplaval. Ale doplaval, jenom bych mon nemysln plaval dl a dl a dl ... Konen u meme do vody. Beru na sebe roli bjky a u tam jsem. No, ekal jsem to mrn teplej po t, co co-laborant odmil dvanctku. Tak tohle nen ta dvanctka, se kterou jsem se trnoval vera a e jsem jich pr ml! (Pro pesnost: nepoplst s jinma dvanctkama, ty jsem fuckt neml...) A ji se obracm na zda, abych se potil pohledem na dal xichty, kter tam jet nejsou - dobr ou a nkterm je viditeln oufl. Ha, neznaj kouzlo komoansk stoky ! To nen dn fekl, to jsou echt Liva! Za jedinou samic vylzaj i samci. Aha, asi Romal nechce, aby mu slezly erstv vyraen nehty. Tedy prsty opravdu pomrn rychle vychladnou - jako zaryt Modak u bych td pekroil hranici a byl ve svm domcm katastru. Mm za to, e dnes bude jedno, kdo se hol po celm tle a kdo metrosexulem zatm nen. Jako vodk zdravm Ahoooj 2 ega na soutoku. To by byla pra, kdyby ten chlap byl rlivej a jako, e mu koukme na rotnku, by na ns skoil do vody ... vona u byla rotnka takov unavenj, take nen divu, e neskoil a nebyla pra. Aspo pichz tepl vlna z Berounky, tipuji + 3 stupn.

            Plavci se dostvaj do tempa a z pedn bjky se brzy stvm zvrenou. A u se neseme kolem klubovny. Jede vlak. Nakonec na nj nemvm, aby se manfhrer nelekl a nevykolejil. Rozhoduji se pro riskantn krok, tedy sp tempo. Vplouvm do zludnho vru za eleznmi sloupy zaputnmi ve dn. Jeho zludnost se projevuje okamit - o dn vr se nejedn, to se jen tak e voda. A ji jsme na konci plavby a jako posledn zanoen se ptm, pro vichni vystupuj z tepl vody do studenho vzduchu. Jet nevm, jak pravdivou mm pravdu. Pekvapuje m, e pad mlo ostravskch a dalch manaerskch vraz. Mon mnohm i ztuhl jazyk v krku. A je tu zvren ceremonil. akal m vynikajc blahopejn reflex v ruce - d se srovnat snad jen s dokonale vyvedenm icm strojem pi lezen. Pokraujeme ve he "Kdy pijde kocour" nebo to meme nazvat tak "Na olympijsk barvy": Nkte zstvaj mrtvoln bled, jin ervenaj jak opaen prase. Vt frajei konverguj spe k modrozelen. astnj se vracej ke standardn loutenkovit. Jen ern nm chyb - to Romal vylezl brzy a nemohl ns potit odstnem omrzlin. Oceuji, e akal dokonv dlo - v kvdru kr smr fabrika! J mm dom obejmout zkonitou oblbenou manelku. Jsem jak dobe vychlazen mrtvola - na pt doporuuji pozvat partnerky a podn se k nim pilsat, chlap si tak sjedn autoritu, protoe v okamiku se ped nm zanou tst.

 

Oblkn.            Zpt k akci. Za nejpodstatnj povauji konec. Kdy a kde budou ty 2 sudy ? Nebo jich bude vc? Navrhuji je nat 2.7.! Doufm, e nebudou chybt vichni komolisti a e budou tak velkomysln, e se podl i s tmi, kdo se dostav obdivovat jejich prlomov in v oblasti peshranin integrace. Jak by bylo krsn na svte, kdyby se takto dokzali sejt na spolen akci tak antagonistick skupiny jako my. Pedstavte si, e plavou pospolu teba jin Korejci se severnmi nebo abych nechodil daleko an s Tibeany nebo teba plavci s neplavci.

 

            Pochopil jsem, e se akce vydaila. Dky akalovi a dalm organiztorm se podailo rozdlit letopoet na obdob ped Komolou a po Komole. Navrhuji, aby za to dostal estn titul Gaston. Ped nmi ostatnmi stoj vzva vymyslet dal yakostnj 3,14ovinu - tadle byla fakt hust, mokr, se zvlt vn - inu, jak m bt, nezapomenuteln a do Alzhajmra!

 

Pafa

 

 

 

Zvren akalova (k)e.

Krtk zpov jednoho nejmenovanho krtkoplavce Romala na otzku

"Pro jsi neplaval dl?"

 

Neplaval jsem dal, protoe kdy jsem tam vlezl, tak se mi zastavilo srdce .... za 5s zaalo zase tlouci, ale pestal jsem ctit ruce a pyj, proto jsem temi hbitmi tempy zatoil do stoky, kde st pravdpodobn odpad z celch Komoan.

Bhem vylzn z vody jsem prodlal 2 male zstavy srdce a jednu malou mozkovou phodu.