[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Statut skupiny KOŘES

STATUT SKUPINY KOŘES


Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Skupina je členem KONDORa (Konfederace nezávislých - dětské organizace).

1.2 Ustanovení tohoto statutu jsou v souladu se Statutem KONDORa a dále jej upřesňují v rámci pravomoci skupiny.

Čl. 2 CHARAKTER, CÍLE A FUNKCE SKUPINY

2.1 Skupina je samostatná, dobrovolná, politicky a nábožensky neutrální, právně subjektivní společenská organizace.

2.2 Cílem práce skupiny je vychovávat děti pro život, podněcovat u nich aktivitu, tvořivost a samostatnost.

2.3 Skupina se ve svém působení sice nespecializuje, ale zvláštní důraz je kladen na vztah k přírodě a pobyt v ní.

2.4 Skupina a její oddíly pracují na základě koncepčních výchovných programů.

Koncepční výchovný program... pod tímto názvem se skrývá systém kvalifikace a „hodnostních stupňů", připravovaný každým oddílem pro své členy (Zvířátka u Pramínku, Právo Plavčíka atd. v Práčatech...).

Čl. 3 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

3.1 Skupina působí v Praze 12.

3.2 Sídlem skupiny je Praha 12 - Modřany.

Čl. 4 ČLENSTVÍ VE SKUPINĚ

4.1 Každý, kdo ve skupině dlouhodomě pracuje, musí být jejím členem.

4.2 Osoby, které ještě neukončily 8 let školní docházky (dále „děti"), jsou členy skupiny prostřednictvím oddílů. O způsobu jejich přijetí do oddílu, jejich vystoupení a vyloučení rozhoduje oddíl.

K jejich členství v oddílu je nutný písemný souhlas rodičů nebo jejich zákonného zástupce.

4.3 Osoby, které již ukončily 8 let školní docházky a dovršily 15 let (dále „instruktoři") resp. 18 let (dále „vedoucí"), jsou členy skupiny prostřednictvím Kolektivu vedoucích a instruktorů Kořesu (QIK).

Způsob jejich přijetí, vystoupení, vyloučení a podmínky členství upravuje dokument „Deklarace důstojnosti tvora" (dále DDT).

4.4 V QIK se rozlišuje trojí členství : plné, externí a čestné.

4.4.a Plné členství je spojeno s hlasovacím právem v QIK a povinností platit příspěvky.

4.4.b Externího členství požívají osoby nepravidelně spolupracující a nevztahuje se na ně ustanovení bodu 4.4.a.

4.4.c Čestné členství uděluje QIK za významné zásluhy o Kořes; nevztahuje se na ně ustanovení bodu 4.4.a.

Čl. 5 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

5.1 Děti z titulu členství ve skupine mají tato základní práva:

vybrat si oddíl

využívat výhod plynoucích ze členství ve skupině

podílet se na činnosti skupiny a oddílů

používat znak skupiny

vystoupit ze skupiny či oddílu

5.2 Děti z titulu členství ve skupině mají tyto základní povinnosti:

podílet se na činnosti skupiny dle ustanovení oddílů

Ustanoveními oddílů je myšlena například minimální docházka na akce...

nepoškozovat zájmy skupiny na veřejnosti

šetřit majetek skupiny

platit příspěvky

5.3 Ostatní členové z titulu členství ve skupině mají tato základní práva:

podílet se na činnosti skupiny podle své funkce

využívat výhod plynoucích ze členství ve skupině

volit či schvalovat a být volen či jmenován do orgánů QIK

V souladu s bodem 4.4 se právo volit a schvalovat vztahuje jen na PLNÉ ČLENY (s hlasovacím právem), netýká se členů externích a čestných.

spolurozhodovat o činnosti v rámci orgánů, jejichž je osoba členem

zúčastnit se jednání, která se týkají jeho osoby

používat znak skupiny

vystoupit ze skupiny

Podrobné vymezení práv každého člena QIK je obsaženo v materiálu DDT.

5.4 Ostatní členové z titulu členství ve skupině mají tyto základní povinnosti:

řídit se dokumenty skupiny

podílet se na činnosti skupiny podle své funkce

nepoškozovat na veřejnosti zájmy skupiny

šetřit majetek skupiny

platit příspěvky

Podrobné vymezení povinností každého člena QIK je obsaženo v materiálu DDT.

Čl. 6 VNITŘNÍ STRUKTURA SKUPINY

6.1 Vnitřní struktura skupiny je vystavěna na demokratických zásadách řízení.

6.2 Konkrétní a úplné vymezení vnitřní struktury obsahuje DDT.

Čl. 7 SYMBOLY

7.1 Skupina užívá symbolu organizace KONDOR.

7.2 Symboly skupiny jsou znak a vlajka, která obsahuje znak skupiny i organizace.

Čl. 8 HOSPODAŘENÍ

8.1 V rámci skupiny je právně subjektivní pouze skupina jako celek.

8.2 V rámci této subjektivity oddíl výhradně disponuje s prostředky, které mu byly přiděleny nebo které oddíl získal svojí činností.

8.3 Hospodaření skupiny se řídí platnými právními předpisy a rozpočtem, který schvaluje QIK na období jednoho roku. O výši členských příspěvků rozhoduje QIK.

Čl. 9 KONTROLNÍ A REVIZNÍ ČINNOST

9.1 Tuto činnost dlouhodobě vyvíjí volený orgán QIK.

Čl. 10 ZÁNIK SKUPINY A JEJÍCH ČLÁNKŮ

10.1 O zániku skupiny rozhoduje QIK dvoutřetinovou většinou všech členů QIK.

10.2 Pokud přes výše uvedené rozhodnutí zůstane funkční alespoň 1 oddíl, má právo převzít název a znak skupiny a její majetek nebo jeho část. (v závislosti na 10.6)

10.3 Skupina zaniká, pokud v ní přestane pracovat poslední oddíl dětí, bez ohledu na rozhodnutí QIK.

10.4 Skupina zaniká, pokud QIK nedokáže obsadit všechny pro jeho činnost minimálně nutné funkce. Tento fakt musí konstatovat schůze QIK.

10.5 Oddíl zaniká, pokud ani jeho kolektivu vedoucích a instruktorů ani QIK nedokáží obsadit všechny pro jeho činnost minimálně nutné funkce (vedoucí oddílu, hospodář oddílu). Tento fakt musí konstatovat schůze kolektivu vedoucích a instruktorů oddílu i QIK.

10.6 Pokud se rozhodne vyvíjet mimo rámec skupiny další činnost s dětmi taková část kolektivu vedoucích a instruktorů oddílu, že její ve skupině pozůstalá část nechce nebo není schopna naplnit minimální nutné funkce pro činnost oddílu ani s dílčí výpomocí QIK, mají odcházející vedoucí a instruktoři právo převzít pro svoji činnost materiál, který oddíl výhradně používal v rámci skupiny.

10.7 V případě zániku složky skupiny (mimo 10.6) připadá majetek skupině.

10.8 Majetkové vypořádání při úplném rozpadu skupiny, o kterém rozhodne QIK, musí být v souladu s následu jícími zásadami:

majetek si nemohou rozdělit členové QIK do soukromého vlastnictví

majetek musí být nadále využíván pro potřeby dětí

Původní verze schválena 13. května 1990 v Praze 4 - Modřanech.

Úprava schválena 6. prosince 1994 v Praze 12 - Modřanech.