[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Deklarace důstojnosti tvora

DDT

neboli

Deklarace důstojnosti tvora

(dokument zakotvující základní práva a povinnosti člena QIK)


Preambule:

U vědomí toho,

že výchova dětí a činnost v její prospěch je základním cílem činnosti tohoto QIKu.

že v prospěch naplňování tohoto cíle přísluší každému jejímu členovi práva a povinnosti plynoucí z jeho členství v ní,

že pro možnost úplného předběžného seznámení zájemců o členství v QIK s těmito ustanoveními, odvolávání se členů QIK na tato ustanovení a pro možnost QIK spravedlivě vyžadovat dodržování těchto ustanovení je třeba tyto náležitosti formálně zakotvit

QIK vyhlašuje

tuto Deklaraci důstojnosti tvora - člena QIK jako svůj ustavující dokument a normu platnou v rámci QIK úplně a všeobecně za tím účelem, aby každý jednotlivec i každý orgán její, maje tuto deklaraci stále na mysli, snažil se rozšířit úctu k těmto právům i povinnostem a zajistit jejich účinné uznávání a zachování jak jím samým, tak i ostatními členy skupiny.

čl. 1 Všeobecná rovnost členů

1.1 V základních právech a povinnostech jsou si všichni členové VH rovni, nikdo z jejich platnosti není vyňat. Hlasovací právo a placení příspěvků upravuje článek 4.3 Statutu skupiny Kořes.

1.2 Další rozšíření práv a povinností je uskutečněno pouze na základě vykonávání konkrétní funkce a je spojeno s odpovědností za výkon této funkce.

1.3 Těchto rozšíření nesmí jejich právoplatný nositel zneužívat tak, aby znevažoval nebo popíral platnost základních práv a povinností.

čl. 2 Dobrovolnost členství

2.1 Členství v QIK je dobrovolné; tedy zájemce o členství může o vstup kdykoliv požádat na schůzi QIK a člen může kdykoliv vystoupit.

2.2. Činnost ve všech složkách a funkcích je dobrovolná; tedy zájemce o funkci nebo členství v jakémkoliv orgánu může o zařazení do složky, funkce nebo orgánu kdykoliv požádat, pokud je oprávněn tak učinit a členství ve složce či orgánu nebo obsazení funkce je podmíněno jmenováním nebo volbou.

Zároveň má každý člen složky, orgánu nebo držitel funkce právo kdykoliv se na základě svého rozhodnutí tohoto postavení vzdát.

čl. 3 Členství ve skupině

3.1 Řádným nebo externím členem QIK se stane každý, kdo je přijat prostou většinou členů na schůzi QIK.

3.2 Podmínkou řádného členství je:

placení příspěvků.

pravidelné úspěšné skládání kvalifikačních testů.

3.3 Člen, který neplní podmínky řádného členství, nebo se po období šesti měsíců neúčastní práce s dětmi, přestává být členem skupiny. Tento fakt musí konstatovat schůze QIK.

3.4 Člen může být vyloučen ze skupiny za hrubý prohřešek proti platným dokumentům skupiny nebo za soustavné porušování platných dokumentů skupiny. O tomto faktu musí být rozhodnuto prostou většinou na schůzi QIK.

čl. 4 Demokracie řízení

4.1 Všichni členové QIK se podílejí na řízení skupiny, a to buď přímo nebo prostřednictvím svých volených zástupců v jednotlivých orgánech; důsledkem toho mají tato práva:

4.1.1 Volit členy Vedení, z nich přímo vedoucího skupiny, dále pak volit členy revizní komise. Odvolávat členy Vedení, vedoucího skupiny, případně revizní komisi. Do zvolení nových členů orgánů pověří QIK výkonem této funkce dosavadní členy. O odvolání Vedení nebo vedoucího skupiny musí rozhodnout schůze QIK prostou většinou.

4.1.2 Spolurozhodovat o záležitostech, které přísluší pravomoci složek nebo orgánů, jejichž je členem.

4.1.3 Podat vlastní návrh, stěžovat si na činnost nebo žádat změnu rozhodnutí jakéhokoliv orgánu nebo funkcionáře QIK.

4.1.4 Při podání písemného návrhu, stížnosti nebo žádosti má uživatel tohoto práva nárok na písemnou odpověď od adresáta a to odeslanou (odevzdanou) ve lhůtě 30 dnů.

4.2 Rozhodnutí učiněná QIK nebo jejími orgány za podmínek, které zjevně zabraňovaly některým svým členům využít svých práv, jsou neplatná.

4.3 Rozhodnutí učiněná QIK nebo jejími orgány, která by zjevně zabraňovala některým členům QIK využít svých práv jsou neplatná, nejsou-li trestem.

4.4 Každý účastník oficiálního jednání má právo:

4.4.1 Vyjádřit se k řešeným problémům tak, jak uzná zavhodné (pokud tato skutečnost není nějak předem upravena).

4.4.2 Uvést konkrétní formulaci do zápisu.

čl. 5 Účelovost činnosti

5.1 S vědomím toho, že každý člen QIK je příkladem pro děti a mládež, se každý z titulu svého členství v QIK zavazuje k povinnému plnění následujících požadavků na všech akcích konaných pod hlavičkou skupiny:

5.1.1 Nepít alkoholické nápoje a nekouřit před dětmi. Vystupovat tak, aby požití alkoholu či kouření neohrožovalo jeho výchovné působení na děti.

5.1.2 Neužívat vulgárních slov, nechovat se hrubě k ostatním, neznevažovat je i jejich práci.

5.1.3 Nenechat si posluhovat od dětí a nešikanovat je.

5.1.4 Neprojevovat před dětmi nesouhlas s rozhodnutím ostatních instruktorů a vedoucích.

5.1.5 Neznevažovat symboly a tradice státu, organizace a jejích článků.

5.1.6 Nezapojovat se do soutěží dětí nebo je jinak neovlivňovat, není-li stanoveno jinak.

5.2 V souladu se statutem organizace i skupiny se každý člen přímo pracující s dětmi zavazuje dodržovat tyto výchovné zásady:

5.2.1 Nepropaguje a netoleruje naplňování záporných jevů definovaných v bodě 4.1.

5.2.2 Nepodřizovat výchovu dětí záměrům žádné politické strany nebo politického hnutí.

5.2.3 Nevychovávat děti v duchu žádného náboženského směru ani nepropagovat ateistický přístup k chápání světa.

5.2.4 Respektovat věkové a individuální zvláštnosti dětí.

5.2.5 Vést děti k aktivitě, tvořivosti, samostatnosti, kladnému vztahu k přírodě a soutěžení v duchu fair play.

čl. 6 Zodpovědnost členů

6.1 Každý člen QIK je zodpovědný nebo spoluzodpovědný za dodržování ustanovení platných v organizaci, skupině i jejích orgánech a složkách, která se na něho vztahují v důsledku jeho členství ve složce, přijetí funkce nebo úkolu.

čl. 7 Samosprávnost a zodpovědnost orgánů

7.1 Není-li v platných dokumentech stanoveno jinak, řídí se rozhodování orgánů podle běžných zvyklostí.

7.2 Jednání orgánů řídí předseda nebo předsedající.

7.3 Každý orgán má následující povinnosti:

7.3.1 Plnit úkoly plynoucí z jeho existence.

7.3.2 V rámci své působnosti předem dohodnutým způsobem zveřejňovat zápisy s úplnými závěry svých jednání.

7.3.3 Zápisy ze svých jednání archivovat a na požádání dát členům spadajícím pod jeho působnost k nahlédnutí.

7.3.4 Přijaté písemné návrhy, žádosti a stížnosti archivovat a jejich přijetí evidovat dohodnutým způsobem.

7.3.5 Odpovídat písemně na přijaté písemné návrhy, žádosti a stížnosti a tuto odpověď odeslat (předat) ve lhůtě 30 dnů (není-li vzájemnou dohodou stanoveno jinak).

7.4. Každý orgán má následující práva:

7.4.1 Vydávat nová nebo měnit a doplňovat stávající nařízení plynoucí z jeho odpovědnosti, nepřekračující jeho pravomoc a neodporující nařízením vyšších orgánů.

7.4.2 Orgány mohou pověřit své členy, sobě podřízené orgány a jejich členy plněním takových úkolů, které vyplývají z jejich funkce a odpovědnosti.

7.4.3 Uznat rozhodnutí za platné, pokud se pro něj vysloví potřebná většina členů orgánu v souladu s článkem 9.

7.4.4 Přizvat pro potřebu vlastní činnosti na své jednání kohokoliv a vyslechnout jeho stanovisko nebo mu udělit poradní hlas.

7.4.5 Předat v konkrétně definovaných případech svoji pravomoc k rozhodování na jiné sobě podřízené orgány nebo funkcionáře, pokud ti s tím souhlasí.

čl. 8 Vnitřní kontrola a ochrana

8.1 Každý člen QIK plně zodpovídá za veškeré své jednání související se skupinou.

8.2 Každý člen QIK je povinen prezentovat plnění své funkce určeným způsobem svému bezprostředně nadřízenému orgánu nebo funkcionáři.

8.3 Každý člen QIK je z titulu svého členství ve skupině pověřen dbát na dodržování jejích základních dokumentů ostatními členy.

8.4 Nikdo nesmí bránit, omezovat nebo mařit činnost pověřených kontrolních orgánů.

8.5 Přestoupení ustanovených pravidel každým členem nebo orgánem má za povinnost řešit Vedení.

8.6 Každý má právo odvolat se k vyššímu orgánu.

8.7 Za využití svých práv (nebude-li to kvalifikováno jako jejich zneužití) nesmí být jejich uživatel postižen.

8.8 To, co není zakázáno a co není v rozporu s cíli organizace, skupiny a jejích složek a orgánů případně s platnými právními předpisy, je povoleno.

čl. 9 Hlasování

9.1 Orgán je usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň polovina jeho členů. Není-li orgán schopen se dlouhodobě usnášet, ačkoli byl nejméně třikrát svolán, vykonává jeho funkci orgán nadřízený.

Není-li schopen se usnášet QIK, vykonává jeho funkci Vedení; není-li schopno se usnášet Vedení, vykonává jeho funkci vedoucí skupiny.

9.2 Na první schůzi po skončení období neusnášeníschopnosti má orgán za povinnost odsouhlasit nebo zrušit všechna nařízení, vydaná zastupujícím orgánem v době neusnášeníschopnosti.

9.3 Není-li stanoveno jinak, orgán na svých jednáních rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů (dále „prostou většinou").

9.4 Dvoutřetinovou většinou přítomných členů (dále „kvalifikovanou většinou") rozhoduje orgán ve věcech zásadního významu. Věci zásadního významu jsou tyto:

Statut skupiny Kořes

Deklarace důstojnosti tvora

další rozhodnutí, o nichž to konstatuje QIK na návrh vedení.

čl. 10 Svolávání schůzí orgánů

10.1 Právo svolávat schůzi QIK má vedoucí skupiny nebo alespoň dva členové Vedení. Každý člen QIK má právo požádat o svolání schůze QIK.

10.2 Právo svolávat schůzi Vedení má každý jeho člen.

10.3 Schůze QIK se vyhlašuje vyvěšením informačního letáku na nástěnku Kořesu v klubovně nejméně celý jeden pracovní týden předem. To neplatí v období prázdnin.

10.4 Schůze Vedení se vyhlašuje buď stejným způsobem jako schůze QIK, nebo libovolným jiným způsobem, který zajišťuje, že se informace včas dostane ke každému členu Vedení.

čl. 11 Vnitřní struktura skupiny

11.1 Skupina sestává z oddílů, QIK, vedení a osob zastávajících tyto funkce: vedoucí skupiny, vedoucí oddílů, hospodář skupiny, hospodáři oddílů a revizní komisaři.

členy oddílů jsou děti, instruktoři a vedoucí.

členy QIK jsou instruktoři a vedoucí.

11.2 Je nepřípustné, aby jedna osoba zastávala zároveň tyto kombinace funkcí:

vedoucí skupiny, hospodář skupiny

vedoucí oddílu, hospodář oddílu

revizní komisař, hospodář skupiny nebo oddílu

čl. 12 Závěrečná ustanovení

12.1 V souladu s tímto dokumentem musí být všechny materiály, které rozpracovávají jeho zásady v konkrétních podmínkách.

12.2 Tomuto materiálu jsou nadřazeny tyto normy:

12.3.1 Uzemně platné zákony, vyhlášky a nařízení.

12.3.2 Statut organizace, které je skupina členem a statut skupiny.

12.3 K zásahu do tohoto dokumentu doplněním, změněním nebo vypuštěním jakékoliv jeho části je zmocněn pouze QIK rozhodnutím podle bodu 9.4.

12.5 Tento dokument nabývá účinnosti dnem jeho schválení QIK.

12.6 Platnost tohoto dokumentu může zaniknout:

12.6.1 Zrušením jeho platnosti QIK.

12.6.2 Zaniknutím skupiny.

Původní verze schválena 19. května 1990 v Praze 4 - Modřanech

Úpravy schváleny 6. prosince 1994 v Praze 12 - Modřanech.